Új fogyasztók kapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereibe - A KEOP-5.4.0/12-2015-0029 SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROJEKT

Új fogyasztók kapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereibe

A KEOP-5.4.0/12-2015-0029 SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROJEKT

 

A FŐTÁV Zrt. bemutatása

A FŐTÁV Zrt. Magyarország legnagyobb távhőszolgáltatója. Alapvető feladatunk a hőtermelő, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása és üzemeltetése, mellyel biztosítjuk a fűtést és használati melegvízellátást. Társaságunk részben pályázatok keretében, részben saját forrásaiból folyamatosan fejleszti, korszerűsíti szolgáltatásait. A hőenergia előállításban törekszünk a megújuló források részarányának növelésére és a hatékonyság fokozására.


FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK

A „Új fogyasztók kapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereibe" című projekt 2009 és 2011 között valósult meg.

A Főváros Energia Stratégiája (1 505/2008 számú Fővárosi Közgyűlési határozat) szerint:

„Ki kell használni a fővárosi tulajdonú cégek, gazdálkodó szervezetek közötti energetikai együttműködési lehetőségeket, és a kiaknázásuk érdekében meg kell határozni a szinergia potenciálokat. A különböző energetikai területen végrehajtott fejlesztések, intézkedések során kiemelten azokat a megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyekben a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat szintjén összevontan, a gazdasági előnyöket optimalizálva mutatható ki a gazdasági eredményesség, és nem pedig az egyes energetikai cégekre lekorlátozva."

A fentiek szellemében bonyolították le azt a beruházást, amely a meglévő, műszakilag elavult rendszer korszerűsítésével biztosítja az ellátás biztonságának és költséghatékonyságának növelését.

A Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Központi Telephely (1089 Budapest, Üllői út 86.) és a SOTE Nagyvárad téri Elméleti Tömb (1089 Budapest, Üllői út 84.) létesítményeket közösen ellátó, gőz hőhordozóra alapozott hőtermelő rendszer teljesen elavult, rendkívül pazarlóan, gazdaságtalanul üzemelő rendszer volt. A hőellátás biztonsága, minősége nem felelt meg a mai kor követelményeinek. Az ellátás biztonságának megteremtése és a veszteségek radikális csökkentése egy melegvíz hőhordozóra alapozott, komplex hőellátó rendszer létesítését, és távhőellátásra kapcsolását követelte meg.

A régi rendszer korrekt energetikai értékeléséhez, elszámolásához szükséges alapok nem álltak rendelkezésre. A két intézmény együttes, éves, energiahordozóban kifejezett energiafelhasználása átlagosan 70 - 80 000 GJ/év érték körül változott, amelyből a HPGYK részesedése mintegy 41%-ot tett ki. A HPGYK földgázfelhasználása a távhőre való csatlakozás után a 11%-ára esett vissza, a teljes földgázkiváltás a melegvizes rendszerben el nem látható technológiák igénye miatt kizárólagosan távhő bázison nem valósítható meg.

A távvezeték-építés, a hőközponti átalakítások megfelelő ütemezése lehetővé tették, hogy a régi hőtermelő rendszer kiváltása a Kórház működőképességének folyamatos fenntartása mellett, szolgáltatás-kiesés nélkül a 2010 - 2011-es fűtési szezonra megvalósulhatott. Az új energetikai rendszernek köszönhető megtakarítások jelentős részben már 2011-ben érvényesültek.

Az elért megtakarítások a következő tételekből tevődnek össze:

  • gőz hőhordozó kiváltása révén elérhető megtakarítások,
  • kazánházi pótvíz-igény megszűnése,
  • munkaerő bérköltség csökkenése a felügyelet- és karbantartás-mentes rendszer telepítése miatt,
  • kazánházi villamosenergia-fogyasztás megszűnése, így összességében jelentős csökkenése,
  • üzemeltetési- és karbantartási anyagszükséglet megszűnése.

A KEOP-5.4.0/12-2015-0029 SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROJEKT FŐBB ADATAI

A FŐTÁV elvégezte a Heim Pál Gyermekkórház hőellátó rendszerének műszaki átalakítását. A régi műszakilag elavult rendszer kiváltása úgy valósult meg, hogy az ellátás biztonsága és költséghatékonysága is jelentősen megnövekedett. A FŐTÁV finanszírozással megvalósított beruházás eredményeképpen, a FŐTÁV távhőrendszerére való csatlakozás és a járulékos rekonstrukciók éves szinten mintegy 33.464 GJ primerenergia-megtakarítást eredményeznek. A fejlesztésnek köszönhetően elért CO2 emisszió-csökkenés évente 2.602 tCO2ekv, azaz a fenntartási időszak alatt összesen várhatóan 13.010 tCO2ekv.

A beruházás eredményeként kiépült a Heim Pál Kórház belső távhőrendszere, a két érintett létesítmény – egy modern, komplex hőellátó rendszer létesítése után – rákapcsolódott a távhőellátásra.


A projekt elszámolható költségei összesen (Ft)

530 138 963,60 Ft

Az igényelt támogatás összege (Ft)

530 138 963,60 Ft

A támogatás mértéke (%)

100%

 

Monitoring mutató neve

Mértékegység

Változás célértéke

Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége

GJ/év

33 464,26

ÜHG-kibocsátás csökkentése (CO2 eq)

t CO2 eq/év

2 601,95

 

A fejlesztések közvetlen célcsoportját a rekonstrukció alá vont technológiák által közvetlenül ellátott kórházi felhasználók (gyermekek, kórházi személyzet) képezik, tágabb értelemben azonban - az elért primerenergia-megtakarításon és az ebből eredő környezetvédelmi eredményeken (ÜHG kibocsátás csökkenésen) keresztül – érintett a főváros valamennyi lakosa.

SAJTÓKÖZLEMÉNY - 2015. október 30.