KEHOP-5.3.1-17-2018-00034

KEHOP-5.3.1-17-2018-00034 - Stratégiai gerincvezeték létesítése és energiahatékonysági fejlesztések a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben - Széchenyi 2020 - Európai Unió - Kohéziós alap - Magyarország Koránya - Befektetés a jövőbe

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit Kft. és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül “Stratégiai gerincvezeték létesítése és energiahatékonysági fejlesztések a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyújtott be pályázatot.

A KEHOP-5.3.1-17-2018-00034 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 3 854 799 664 forint. A támogatás mértéke 50%.

A PROJEKT CÉLJA

Hőközpontok korszerűsítése, Új vezetékszakaszok kialakítása, és új fogyasztók távhővezetékhálózatba kapcsolása, történik meg a célja annak a fejlesztésnek, mely 3,854 milliárd forint összegű, 50%-os mértékű európai uniós támogatással valósul meg az NFP Nonprofit Kft. és a FŐTÁV Zrt. konzorciuma által benyújtott KEHOP-5.3.1-17-2018-00035 számú „Stratégiai gerincvezeték létesítése és energiahatékonysági fejlesztések a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” című projekt keretén belül.

A PROJEKT LEÍRÁSA

Hőközpontok korszerűsítése

A jelenleg üzemelő hőközpontok alkotó elemei technológiailag elavultak, a hőveszteségek, villamos veszteségek a kor színvonalához képest magasak, a modern ellenőrzés/karbantartás (távfelügyelet) lehetősége nincs megteremtve. A villamos egységek 3 fázisú villamos motorokkal hajtott szivattyúkból állnak, amelyek nem fordulatszám szabályozásúak. A hőközpontok alkotó elemei a fent leírtakból következően korszerűsítésre szorulnak.

A hőközpontok korszerűsítése nem engedélyköteles tevékenység.

Új vezeték szakaszok kialakítása, gerincvezetékek létrehozása, új fogyasztók hálózatra kapcsolása 

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása túlnyomórészt földgázzal üzemelő hőtermelő berendezések segítségével történik. A pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a levegő szennyezettségi szintjét, továbbá az alternatív hőforrások segítségével történő hőtermelés (geotermális energia, hulladékok hasznosítása, biomassza) arányának növelése is kívánatos lenne. A Távhőfejlesztési cselekvési tervben foglaltak szerint számos előnnyel jár új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása, amelyek közül a követezők emelhetőek ki:

 • Budapest levegőminőségének javítása
 • Az új fogyasztók versenyképes áron történő hőellátása
 • Fosszilis energiahordozó megtakarítás az eredetileg tervezett földgáz alapú helyben előállított höenergiához képest

A FÖTÁV Zrt. ezért jelen pályázatban részletezett létesítmények irányába új távhővezeték párok kialakítását tervezi.

Továbbá A Főtáv Zrt. 2015 december 9-én elfogadott stratégiája szerint a meglévő fogyasztók csökkenő fogyasztása (energetikai korszerűsítések miatt) által jelentett hőpiac-zsugorodást új fogyasztók bekapcsolásával kell lassítani, megállítani. Ez összhangban van a Nemzeti Energiastratégia 2030.” célkitűzéseivel, amely szintén a budapesti távhőpiac jelentős bővítését célozza.

További fontos feladat a távhőkörzetek összekapcsolása, hogy a hőtermelés, hőelosztás felxibilisebben, költség-, és energiahatékonyabb módon valósulhasson meg.

Új vezetékszakaszok kialakítása vezetékjogi engedély beszerzésével tehető meg.

Az távhőrendszbe integrálandó fogyasztók nagy része már több éve üzemelő épület, amely rendelkezik saját hőtermelő rendszerrel. Ezekről a hőtermelő rendszerekről általánosságban megállapítható, hogy túlnyomó részük alapját a hagyományos, földgáztüzelésű kazánok jelentik, amelyek a tecnológia fejlődése miatt elavultnak minősíthetőek. A jelenleg elérhető tüzelőberendezésekhez képest rossz hatásfokkal üzemelnek, amelyet csak tovább ronthat a nem megfelelő karbantartarás, vagy annak teljes hiánya. Számos rendszer esetében komplett kazánházi felújítás lenne szükséges, amennyiben nem a távhőszolgáltatást választaná a fogyasztó. Az új fogyasztók egykisebb csoportja új építésü ingatlan, a fűtést távhőszolgáltatás segítségével fogja megkezdeni. Esetükben a távfűtés nélküli energia fogyasztás modellezésére a jelenleg reálisan figyelembe vehető, kondenzációs tecnológiával üzemelő kazánok által igényelt földgáz tüzelőanyag mennyiség lett figyelembe véve. A távhőre csatlakoztatandó fogyasztók átlagos kazánhatásfoka 90%-ban lett meghatározva, ami a jelenleg is üzemelő fűtési rendszerrel rendelkező fogyasztók felülreprezentáltságát tekintve konzervatív értéknek tekinthető.

Meglévő távhővezeték korszerűsítése

A Primer vezetékhálózat elemei, a távhővezetékek jelentős része elavult, fajlagos hővesztéségük részben a környezeti hatások miatt, részben a korunk elvárásainak nem megfelelő anyagok, rétegrendek miatt magasnak mondható. A hőveszteségek csökkentése, és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása ezért elengedhetetlen, amely beavatkozás jelentős energia megtakarítást eredményezhet.

A távhővezeték korszerűsítés egyik feltétele a vezetékjogi engedély megszerzése.

Távfelügyelet kialakítása 

Mivel a hőközpontok üzemeltetését (és ezen keresztül karbantartásukat, fejlesztésüket) a FŐTÁV Zrt. tevékenységi körén belül tartjuk, kiemelt fontosságú kérdés, hogy az üzemeltetést minél hatékonyabban végezhessük. A kizárólag helyszíni jelenléttel végzett hőközpont-üzemeltetés elsődleges erőforrásigénye a humán erőforrás, az üzemeltetési hatékonyság növelésének egyik lehetősége ennek csökkentésében rejlik. E csökkentés eszköze lehet – többek között – a távfelügyeleti rendszer.

A távfelügyeleti rendszer ugyanis – éppen a távérzékelés és távbeavatkozás igényei miatt – a felügyelt technológia általános automatizáltsági szintjét is emeli. Ennek révén elérhető, hogy a helyszíni beavatkozások igényét és időráfordításaikat csökkentsük. Továbbá a távfelügyelet alkalmazása optimalizált energiafelhasználást eredményez.

A fejlesztések eredményeként éves szinten

 • a hőközpontok távfelügyeletbe kötésével, korszerűsítésével 9 261 GJ-lal kisebb hőigény jelentkezik, amely 7 912 GJ tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben, továbbá 184 485 kWh villamos energia megtakarítás prognosztizálható,
 • új vezetékszakaszok kialakításával, új fogyasztók hálózatra kapcsolásával éves szinten megközelítőleg 93 487 GJ fosszilis tüzelőanyagból származó tüzelőhő elmaradásával lehet számolni,
 • a meglévő távhővezetékek korszerűsítésével éves szinten: 5 210 GJ-lal kisebb hőveszteséggel lehet kalkulálni, így a fejlesztés 4 452 GJ tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben,
 • fentieknek köszönhetően összesen 7 190 tonna CO2 kibocsátás csökkenés érhető el.

Hőközpontok

 • A cserélendő keringető szivattyúk jelnelegi összesített energia felhasználása a következő módon alakul:
 • Éves villamos energia fogyasztás: 503 215 kWh/év
 • Az éves hőenergia igény a hőközpontok részéről a fejlesztés előtt: 150 805 GJ/év
 • A fejlesztés eredményeképpen 4,8% hőenergia megtakarítás jelentkezhet, továbbá 26%-al csökkenhet a villamos energia felhasználás.
 • Így éves szinten:
 • 7 239 GJ/év-el kevesebb hőigény jelentkezik a hőközpontok esetében, amely
 • 6 184 GJ/év tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben, továbbá
 • 130 836 kWh/év villamos energia megtakarítás prognosztizálható.

Új fogyasztók távhőrendszerbe történő csatlakoztatása:

 • Jelen pályázatba szereplő új fogyasztók éves becsült hőigénye: 433 552 GJ/év
 • Éves, Vezetékveszteséggel növelt hőigény (GJ/év): 446 558
 • A bekötendő fogyasztók figyelembe vehető hőtermelőinek kalkulált hatásfoka: 90%
 • A bekötendő fogyasztók jelenlegi becsült tüzelőhő felhasználása: 441 898 Gj/év
 • A hőkörzetek átlagolt fajlagos tüzelőanyag felhasználása: 0,8543024 GJTü/GJ
 • A távhőtermelő rendszer számára az új fogyasztók által igényelt hőmennyiség előállításához a fenti adatok figyelembevételével csak 381 495 GJ/év tüzelőhő felhasználására van szükség, ebből következően megközelítőleg 100 228 GJ/év fosszilis tüzelőanyagból származó tüzelőhő elmaradásával lehet számolni.

Távhővezeték korszerűsítés:

 • Az éves hőenergia veszteség az érintett távhővezeték szakaszokon a fejlesztés előtt: 6316 GJ/év
 • A fejlesztés eredményeképpen hőenergiaveszteség csökkenés jelentkezhet, így éves szinten:
 • 4439 GJ/év-el kisebb hőveszteséggel lehet kalkulálni. A fejlesztés
 • 3793 GJ/év tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben

Rózsakerti fűtőmű korszerűsítése:

 • A fejlesztés előtt kiadott hőmennyiség: 36141 GJ/év
 • Jelenlegi hőtermelés hatásfoka: 85%
 • Hatásfok a fejlesztés után: 90%
 • Éves hőmegtakarítás: 2362 GJ/év
 • A korszerűsítés során a 3. hsz. nagyvízterű kazán elbontásra kerül, melynek helyére két darab – összesen ~1,1 MW - kondenzációs kazán kerül telepítésre.

Műszaki tartalom:

 • Tervezés (földgáz, füstgáz, villamos, távfelügyeleti, környezetvédelmi).
 • Engedélyeztetés.(gáz, kéményseprő, IPPC)
 • Meglévő, 3. hsz. kazán elbontása, elszállítása, deponálása.
 • alapozás
 • Kondenzációs kazánok szállítása, telepítése.
 • Kazánonként egy-egy kémény telepítése. (ha azonos a teljesítmény, akkor lehet közös is)
 • Gázszerelés, szerelvényekkel, minőségellenőrzéssel.
 • Kazánonkénti keringtető szivattyúk telepítése, szerelvényekkel együtt.
 • A kiépítendő rendszer illesztése a fűtőművi rendszerhez (vezetékek, szerelvények kiépítésével együtt).
 • Villamos vezérlőszekrény gyártása, telepítése.
 • Villamos szerelés.
 • Irányítástechnikai szerelés, távfelügyeleti rendszerbe kötés.
 • Hegesztési varratok vizsgálata.
 • Nyomáspróba.
 • Festés, hőszigetelés.
 • ÉV mérés és dokumentáció.
 • Üzembe helyezés.
 • Tüzeléstechnikai mérések, vizsgálatok.
 • Kezelőszemélyzet oktatása.(fűtőművi kezelési utasítás módosítása)
 • Átadás-átvétel.

Távfelügyelet kialakítása

 • Éves villamos energia fogyasztás: 1 243 2000 kWh/év
 • Az éves hőenergia igény a hőközpontok részéről a fejlesztés előtt: 312 000 GJ/év
 • A fejlesztés eredményeképpen 1,3% hőenergia megtakarítás jelentkezhet, továbbá 7%-al csökkenhet a villamos energia felhasználás.
 • Így éves szinten:
 • 4056 GJ/év-el kevesebb hőigény jelentkezik a hőközpontok esetében, amely
 • 3465 GJ/év tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben, továbbá
 • 84 336kWh/év villamos energia megtakarítás prognosztizálható.

ESEMÉNYEK

Támogatási szerződés megkötése:

2019.07.15.

Kiviteli szerződések megkötése:

2017.12.14.

A projekt megvalósítás megkezdésének időpontja:

2018.12.31.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja:

2021.03.31.

Jelenleg folyó munkálatok:

kivitelezési munkálatok zajlanak

RENDEZVÉNYEK

Projektnyitó rendezvény:


Ünnepélyes projektzáró rendezvény:

2021. II. negyedévben (tervezett időpont)

SAJTÓSZOBA

Sajtókapcsolati elérhetőség: sajto@fotav.hu


LETÖLTHETŐ ANYAGOK

Sajtóközlemény 2020. október

KAPCSOLAT

FŐTÁV Zrt.

 • Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Postacím: 1509 Bp., Pf. 9.
 • Telefon: +36 1 700 7000; Fax: +36 1 206 1545;
 • pr@fotav.hu
 • www.fotav.hu

NFP Nonprofit Kft. 

 • Xenter 13 Irodaház 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6
 • Telefon: +36 1 239 04 20
 • nfp@nfp.hu
 • www.nfp.hu