Integritás, visszaélés-bejelentési rendszer

Visszaélés-bejelentés

A BKM Nonprofit Zrt. a közérdeket érintő veszélyek vagy sérelmek bejelentéséhez a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J.§ (1) bekezdésben foglalt kötelezettségre figyelemmel, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően visszaélés- bejelentési és bejelentő védelmi rendszert működtet.

A bejelentéseket a Társaság integritási, korrupciós kockázatokra, illetve integritást sértő eseményekre, etikai elvárásokba ütköző cselekményekre vonatkozóan lehet megtenni.

A Társaság integritást sértő eseménynek tekint minden olyan eseményt, amely a Társaságra vonatkozó szabályoktól, jogszabályi keretektől, valamint a meghatározott célkitűzésektől eltér, így különösen valamely hatályos jogszabály, vagy a Társaság belső előírásainak szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely a Társaság működési rendjét, a vagyongazdálkodását vagy feladatellátását, bármely tevékenységét sérti vagy veszélyezteti.

Kiemelten vizsgáljuk a bejelentések körében különösen, de nem kizárólag a közbeszerzési, beszerzési eljárások során felmerülő korrupciós cselekményekre, visszaélésekre, kockázatokra, valamint a közbeszerzési, beszerzési eljárások irányítottságának veszélyére vonatkozó tájékoztatást, illetve azon bejelentéseket, amelyek az esetlegesen érdekelt pályázó sajátosságait figyelembe vevő feltételek meghatározásra hívják fel a figyelmet.

Az etikai szabályokba ütköző cselekményekkel kapcsolatos bejelentéseket különösen, de nem kizárólag a BKM Nonprofit Zrt. Etikai Kódexébe ütköző magatartásokkal, illetve esetlegesen a szabályozottság hiányosságaival kapcsolatos kockázatok tekintetében tehetik meg. 

A Társaság Etikai Kódexe elérhető a lenti letölthető dokumentumoknál.

Bejelentők lehetnek:

a Társaság munkavállalói, szerződéses partnerei vagy olyan személyek, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A bejelentést postai úton a megfelelési tanácsadó részére a Társaság székhelyére címezve (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) vagy a visszaeles-bejelentes@budapestikozmuvek.hu e-mail címre közvetlenül is megküldhető Társaságunk részére. A bejelentést elsősorban a mellékelt űrlapon kérjük megtenni, azonban minden egyéb formában megtett jóhiszemű bejelentést is kivizsgálunk.

Kivizsgálás:

A kivizsgálás a Társaság szabályzatának megfelelően a tisztességes eljárás követelményének megfelelően a lehető legrövidebb idő alatt történik, melynek során biztosítani kell a bejelentő személyes adatainak védelmét, illetőleg magánszemély kérése esetén adatainak zártan történő kezelését. A kivizsgálás eredményéről 30 napon belül elérhetőség megadása esetén tájékoztatjuk a bejelentőt.

Bejelentő védelme:

A jóhiszemű bejelentőt a bejelentése miatt hátrányos jogkövetkezmény nem érheti. A bejelentő megadott személyes adatait kizárólag a bejelentése kivizsgálása és megválaszolása céljából használjuk fel és kérése esetén zártan kezeljük. Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető a lenti letölthető dokumentumoknál.

Letölthető dokumentumok: