Fenntarthatóság

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 
A BKM Nonprofit Zrt.  2022. évi fenntarthatósági tevékenysége  
HÍREK
HÍREK (Fenntarthatóság) 
A FENNTARTHATÓ KÖZSZOLGÁLTATÓ
Vezérigazgatói köszöntő

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. öt fővárosi közszolgáltató cég (hat szolgáltatói tevékenység: hulladékgazdálkodás, köztisztaság, távhőszolgáltatás, kertészet, temetkezés, kéményseprés) összeolvadásával jött létre 2021. szeptember elsejével. A létrehozás célja a cégstruktúra optimalizálása, a működési költségmegtakarítás, a fővárosi szinergiák kihasználása, valamint a párhuzamosságok megszüntetésével járó adminisztrációs feladatok csökkentése - a közszolgáltatási feladatok központi irányítású, hatékony működtetése érdekében. A koronavírus-járványt követően olyan változások indultak el a makrogazdasági környezetben, amelyek a BKM működését is sok szempontból hátrányosan befolyásolták. Az ellátási láncok akadozása, a beszállítói áremelkedések, az energiaválság, az éghajlatváltozás mind arra ösztönöznek bennünket, hogy Európa-szerte egyre tudatosabban gondolkodjunk. A pandémia lecsengését követően újabb komoly kihívással kellett szembesülnünk: az energiaválság minden közszolgáltatót stratégiájának újragondolására kényszerített, de eredményeképpen a felelősen gondolkodó vállalatoknál felgyorsultak a fenntarthatósági célok elérését célzó intézkedések.  

A BKM kiemelt célja, hogy a tevékenységi körébe tartozó közszolgáltatások ellátása fenntartható módon, klíma- és környezettudatosan, a környezet erőforrásait optimálisan hasznosítva történjen. A Társaság ezért célul tűzte ki a fenntarthatósági szempontok egyre szélesebb és teljesebb körű érvényesítését a közszolgáltatási tevékenységek megvalósítása során, az ESG (Environment – környezeti változások vizsgálata, Social – társadalmi kérdések kezelése, Governance - vállalat vezetés/irányítás) rendszernek megfelelően, valamint a CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) irányelvnek megfelelő Fenntarthatósági Jelentés készítését. A CSRD, valamint a hozzá rendelt, az EU által 2023.július 31-én jóváhagyott ESRS (European Sustainability Reporting Standards) egységes, európai jelentéstételi standard szerinti fenntarthatósági jelentést Társaságunknak először a 2025. üzleti évről kell készítenie. Ezen célkitűzést is támogatva 2022. évben elindult a Fővárosi Önkormányzat Klíma, és Környezetügyi Főosztályával együttműködve a fenntarthatósági indikátorrendszer kialakítására, valamint a releváns ESG témák meghatározására irányuló munka. Mindezekről részletesebben is beszámolunk jelen kitekintésünkben.

2022. decemberében megalakult a BKM Fenntarthatósági munkacsoportja (FMCS), amely biztosítja egy közös fenntarthatósági platform működtetését, valamint a különböző fenntarthatósági projektek, kezdeményezések, ESG szempontú külső megkeresések (pl. intézményi kérdőívek kitöltése, kutatásokban történő részvétel stb.) egységes, egykapus kezelését. A megkezdett folyamatokat, tevékenységet folytatjuk, hosszú út, sok feladat áll még előttünk, hogy a Társaság mindennapi működésébe, a munkavállalók szemléletébe beépüljenek a fenntarthatósági szempontok, és a BKM megfeleljen a vonatkozó EU-s irányelvnek.

A BKM Nonprofit Zrt. működésének elvei

A BKM Nonprofit Zrt. 2021. szeptember 1-jével kezdte meg működését, egységes budapesti közműtársaságként. A korábbi tagvállalatok az összeolvadást követően egységes irányítás mellett, hat divízióként vesznek részt Budapest közszolgáltatási feladatainak ellátásában.

ábra: BKM Nonprofit Zrt., mint egységes budapesti közműtársaság

Az egyes divíziók a hatáskörükbe tartozó közszolgáltatási feladatok ellátásáért felelősek. Az egységes irányítás keretében a BKM központi szervezeti egységeinek (jog, kontrolling, pénzügy, HR, beszerzés, közbeszerzés, IT, PR és kommunikáció, stratégia és fenntarthatóság, munka- és tűzvédelem, vagyon- és biztonságvédelem, környezetvédelem, Integrált Irányítási Rendszer stb.) alapvető feladata a belső szolgáltatások biztosítása a divíziók részére annak érdekében, hogy azok a közszolgáltatás zavartalan működésére fókuszálhassanak.

A fenntarthatóság kiemelten jelenik meg a BKM Nonprofit Zrt. működésében, szervezeti felépítésében, a divíziók által ellátott közszolgáltatási tevékenységekben. A divíziók közszolgáltatási tevékenységük révén hozzájárulnak az ENSZ által meghatározott Fenntartható Fejlődési Célok, különös tekintettel a BKM működése szerinti releváns célok megvalósításához, tevékenységüket fenntartható módon, környezettudatosan végzik, ezáltal hozzájárulva a klímavédelmi célkitűzések teljesítéséhez, a sokrétű tevékenységeknek köszönhetően eltérő mértékben más-más cél elérését támogatva:

  • az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió 2022. évi tevékenységével hozzájárult a körforgásos gazdaság feltételeinek megteremtéséhez, a hulladéklerakási arány csökkentéséhez az általa üzemeltetett Szemléletformáló és Újrahasználati Központokban (SZÚK) az újrahasználat népszerűsítésével, a Hulladékválogató Művön és a szelektív gyűjtésen keresztül az újrahasznosítással, valamint a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben a hulladék energetikai felhasználásával;
  • a FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió stratégiai célja a budapesti távhő zöldítése érdekében a megújuló energia-részarány növelése, megújuló energia alapú fejlesztési projektek megvalósításával. A divízió által végzett fejlesztések révén egyre több lakoshoz és intézményhez jut el a környezetbarát, korszerű távhőszolgáltatás, javítva ezzel a főváros levegőminőségét;
  • az FKF Köztisztasági Divízió végzi a főváros településtisztasági és közterület-tisztántartási feladatait, segítve ezáltal az élhető és fenntartható főváros megteremtését;
  • a FŐKERT Kertészeti Divízió által végzett tevékenységek támogatják a zöldterületek környezet- és klímatudatos fenntartását, a zöldfelületek növelését elérve, hogy az egy főre jutó zöldterületi ellátottság 6 m²/főről 7 m²/főre emelkedjen Budapesten;
  • a BTI Temetkezési Divízió tevékenysége a társadalmi szerepvállalás, főként az emberi jogok védelme, a szolidaritás, és a sokszínűség terén értelmezhető ESG szempontjából. Ugyanakkor az általa tulajdonolt temetők zöldfelületei, azok bevonása a mindennapi életbe, ezzel a közcélú parkok közé emelve az összességében jelentős összterületű budapesti sírkerteket, hozzájárulva a zöldterületek növeléséhez, egyben kulturális és helytörténeti értéket teremtve;
  • a FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Divízió által nyújtott hatásfokmérési szolgáltatás révén segíti a takarékosabb energiagazdálkodás kialakítását.

A BKM felelős közszolgáltatóként elkötelezett a fenntarthatósági szempontok minél szélesebb körű érvényesítése mellett, ezért 2022-ben elindult az ESG rendszer bevezetésére irányuló tevékenység, melyet folytatunk a 2023-as évben is.

A szervezeti struktúrában dedikált szervezeti egység végzi az ESG bevezetésével, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokat, úgymint a releváns fenntarthatósági témák meghatározását, nyilvántartását, a mutatószámok rendszerének kialakítását, nyilvántartását, felülvizsgálatát. A lényegességi mátrix egyelőre csak modellezésre került, ezért a kérdőíveken alapuló lényegességi felmérés elvégzése szükséges.

A 2022-ben létrehozott Fenntarthatósági Munkacsoport működése biztosítja a fenntarthatósági témák, kezdeményezések, projektek és külsős megkeresések egységes kezelését és az ESG rendszer ütemezett bevezetését. Az ESG bevezetése hozzájárul a BKM, így a fővárosi közszolgáltatások még hatékonyabb és fenntarthatóbb működéséhez, szem előtt tartva az elérendő, s kitűzött vállalati célokat. A BKM szerteágazó közszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos fenntarthatósági célok illeszkednek mind az uniós, mind a nemzeti, mind a fővárosi célkitűzésekhez.

A megtett és tervezett intézkedések az ESG bevezetését, valamint a kapcsolódó jogszabályi megfelelésre, a CSRD szerinti, ESRS szabványoknak megfelelő Fenntarthatósági jelentés elkészítésére irányuló felkészülést támogatják. Az ESRS egységes szabvány az Európai Bizottság által 2023. júliusában elfogadásra került, amely alapján a kialakított indikátorrendszer felülvizsgálata szükséges. A BKM Nonprofit Zrt. a jelenlegi ütemezés szerint a 2025. üzleti évre vonatkozóan 2026-tól köteles az EU-s szabványnak megfelelő jelentéstételre.

ábra: Az ESRS standardok kategóriái

Az ESRS standardoknak három kategóriája létezik: horizontális, tematikus (környezeti, társadalmi és irányítási standardok), valamint ágazatspecifikus standardok. A horizontális standardok és a tematikus standardok ágazatfüggetlenek, ami azt jelenti, hogy minden vállalkozásra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy azok mely ágazatban vagy ágazatokban tevékenykednek. A tematikus ESRS-ek fenntarthatósági témákat fednek le, témákra és altémákra tagolódnak. Az ágazatspecifikus szabványok az adott ágazat szempontjából leginkább releváns témákra terjednek ki.

Hozzájárulás a BKM működése szempontjából legfontosabb Fenntartható Fejlődési Célokhoz

A divíziók közszolgáltatási tevékenységüket fenntartható módon, környezettudatosan végzik, ezáltal hozzájárulva a klímavédelmi célkitűzések teljesítéséhez, valamint az ENSZ által meghatározott Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításához.

A BKM működése szempontjából az alábbi SDG-k a meghatározók:

ábra: BKM működése szempontjából meghatározó SDG-k

A BKM – működését tekintve – további két fenntartható fejlődési cél részese, melyben szerepet játszik és felelősséget vállal.

ábra: BKM működése szempontjából további releváns SDG-k
HÍREK (FENNTARTHATÓSÁG)

2023 eredményekben gazdag év volt a FŐKERT életében
2024.01.19 11:09
BKM , Fenntarthatóság

A Budapesti Közművek keretein belül önálló tevékenységet folytató FŐKERT Kertészeti Divízió 2023-ban több mint 320 ezer lágyszárúval, tízezernél több ...

A Budapesti Közművek szervezetten gyűjti be és környezetbarát módon hasznosítja az ünnepek után feleslegessé vált sokszázezer karácsonyfát
2024.01.04 14:33
BKM , Fenntarthatóság

Az ünnepeket követően a Budapesti Közművek keretein belül önálló tevékenységet folytató FKF Hulladékgazdálkodási Divízió munkatársai szervezetten, kül...

Modern, környezetkímélő hulladékbegyűjtő járművek álltak szolgálatba Budapesten
2023.11.23 09:29
BKM , Fenntarthatóság

KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 azonosítószámú „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, ...

Új, elektromos köztisztasági jármű-flotta a főváros utcáin
2023.06.07 14:05
BKM , Fenntarthatóság

Hat új, elektromos célgép áll szolgálatba Budapest több kerületében. A járművekkel környezetkímélőbb, gyorsabb és csendesebb lesz a közterületi szelek...

Közel 1500 fát ültetett a tavaszi időszakban a Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divíziója
2023.05.22 07:37
BKM , Fenntarthatóság

Budapest tiszta levegőjéhez a FŐKERT idén eddig összesen közel 1500 új fa ültetésével is hozzájárult.

Egyet fizet - kettőt kap akció az Újrahasználati Központokban 2023. április 22-30. között
2023.04.21 12:00
BKM , Fenntarthatóság

A Föld Napja és Budapest 150. születésnapja alkalmából 2023. április 22-30. között egyet fizet-kettőt kap akciót hirdetünk a kis méretű (100 Ft-os) tá

Budapest - az Európai Unió támogatásával - újabb jelentős lépést tett a fenntartható hulladékgazdálkodás felé
2023.03.22 14:01
BKM , Fenntarthatóság

Sikeres próbaüzemet követően megkezdte működését a Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divízió üzemeltetésében az a Hulladékválogató Mű, ami é

Eseménydús év volt 2022 a FŐKERT életében;  2023-ban is folytatódnak a fővárosi zöldítések, fejlesztések
2023.01.17 13:30
BKM , Fenntarthatóság

Szakmai szempontból különösen gazdag és eredményes évet zárt tavaly a Budapesti Közművek keretein belül önálló tevékenységet folytató FŐKERT Kertészet...

Budapesten szervezetten, környezetbarát módon hasznosítják az ünnepek után begyűjtött sokszázezer karácsonyfát
2023.01.06 10:35
BKM , Fenntarthatóság

Az ünnepeket követően a Budapesti Közművek keretein belül önálló tevékenységet folytató FKF Hulladékgazdálkodási Divízió munkatársai szervezetten, jár...

A Budapesti Közművek a körforgásos gazdaságra való átállás érdekében bővíti a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központot
2022.12.21 12:25
BKM , Fenntarthatóság

A Budapesti Közművek a körforgásos gazdaságra való átállás érdekében bővíti a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központot

Indul az őszi faültetési szezon a fővárosban!
2022.11.10 06:58
BKM , Fenntarthatóság

Megkezdődik Budapesten a fasori és parkfák őszi pótlása, ültetése. 

Újabb fővárosi zöldterület tisztul meg a Budapesti Közművek munkatársainak köszönhetően
2022.09.21 08:05
BKM , Fenntarthatóság

Újabb fővárosi zöldterület tisztul meg a Budapesti Közművek munkatársainak köszönhetően: II. kerületi Mocsáros-dűlő

Stratégiai gerincvezeték létesítése és energiahatékonysági fejlesztések a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben
2022.06.30 11:36
BKM , Fenntarthatóság , KEHOP

Hőközpontok teljes felújítása, új vezetékszakaszok létesítése, új fogyasztók távhőre kapcsolása, távhővezeték szakaszok technológiaváltó felújítása, f...

Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben
2022.06.30 11:33
BKM , Fenntarthatóság , KEHOP

Távhővezeték szakaszok korszerűsítése, új vezetékszakaszok kialakítása és új fogyasztók távhővezeték-hálózatra kapcsolása valósult meg összesen 6,882 ...

Hazai megújuló energiával fűti a Duna Aréna létesítményeit a Budapesti Közművek a vizes VB alatt
2022.06.23 07:24
BKM , Fenntarthatóság

Budapesti Közművek keretén belül működő FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió 2017 óta látja el távfűtéssel a Duna Arénát. A hőenergiát jelenleg a Budape...

Tovább zöldül Budapest:
2022.03.30 09:00
BKM , Fenntarthatóság

három újabb, Miyawaki koncepció szerinti erdőt ültet a Budapesti Közművek FŐKERT Divíziója a XI. kerületi Andor utcában

2000 db új fát ültet a FŐKERT Rákoshegyen
2022.03.11 10:40
BKM , Fenntarthatóság

2000 db új fát ültet a FŐKERT Rákoshegyen

Sikerrel zárult a Tétényi-fennsík megtisztítása
2022.02.09 11:10
BKM , Fenntarthatóság

A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti, valamint FKF Hulladékgazdálkodási Divíziói elvégezték a XXII. kerületi Tétényi-fennsík területé

A Budapesti Közművek divízióinak összefogásával megtisztul a Tétényi-fennsík
2022.01.13 14:35
BKM , Fenntarthatóság

Évtizedes, örökölt adósságot rendez együttműködésben a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti, valamint FKF Hulladékgazdálkodási Divíziój...

2 új természetvédelmi területtel gazdagodtunk!
2022.01.07 17:20
BKM , Fenntarthatóság

Csodálatos ajándékot kapott karácsonyra a budapesti természetvédelem.

Környezetbarát módon, energetikailag hasznosítják a kiszolgált fővárosi karácsonyfákat
2022.01.06 08:45
BKM , Fenntarthatóság

Sok százezer fenyőfát szállítanak el az ünnepeket követően

az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió munkatársai

Újabb lépést tett az FKF a körforgásos gazdaság felé: januártól a sárgafedelű szelektív kukában kell gyűjteni az italoskartont
2021.12.28 09:30
BKM , Fenntarthatóság

A Budapesti Közművek keretében önállóan működő FKF Hulladékgazdálkodási Divízió megújítja a csomagolási hulladékok gyűjtési rendjét a fenntarthatóbb h...

309 hektárnyi erdőterülettel bővült a BP Fatár adatbázisa
2021.12.15 10:25
BKM , Fenntarthatóság

A budapesti fák, parkok és természetvédelmi területek után mostantól erdőket is tartalmaz a FŐKERT által fejlesztett, többszörösen díjnyertes BP Fatár...

Klímavédelmi kiserdő létesült a Szépvölgyi úton
2021.11.12 15:15
BKM , Fenntarthatóság

Újabb 1200 facsemetével lett gazdagabb Budapest - ennyit ültetett el november 8-án hétfőn a Menedzserek Országos Szövetsége a BKM Nonprofit Zrt. keret...

Újabb területet tisztított meg a BKM két divíziója a X. kerületi Terebesi kiserdőben
2021.11.10 15:28
BKM , Fenntarthatóság

Több mint 370 köbméter, hozzávetőlegesen 90 tonna hulladéktól tisztították meg a X. kerületi Terebesi erdő egy újabb részét a Budapesti Közművek Zrt. ...