II. Tevékenységre és működésre vonatkozó adatok

2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
II. 2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven - Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)
II.3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  - Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)
II.4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről - Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)
II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezménye
II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai  
II. 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
II.8.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye  ideje továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza - Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A BKM Nonprofit Zrt. nem testületi formában, nem testületi szervként működik.)
II. 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  - Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)
II. 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
II. 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
II. 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 
II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai
II. 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél - Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 
II. 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek - Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 
II. 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével  -   Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata -   Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás -   Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése -  Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege  Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre- (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)
II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére  Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.